کره بادام زمینی 200

توضیحات مختصر کره بادام زمینی 200